Regulamin
Rozgrywek Ligi Szóstek Piłkarskich


1. Organizacją rozgrywek LSP kieruje Zarząd BLPN

2. Do zadań Zarządu należy:
- przyjmowanie zgłoszeń drużyn do kolejnych edycji rozgrywek,
- przyjmowanie opłat pieniężnych z tytułu wpisowego i gospodarowanie
zgromadzonym funduszem, 
- ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek w danym roku kalendarzowym,
- układanie szczegółowego terminarza rozgrywek i kontrola jego realizacji,
- wyznaczanie sędziów na mecze przewidziane terminarzem rozgrywek. 
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek,
- nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu przez zawodników i drużyny uczestniczące w rozgrywkach,
- weryfikowanie i zatwierdzanie sędziowskich protokołów meczów,
- bieżące ogłaszanie na łamach prasy patronującej rozgrywkom LSP: wyników spotkań, list najlepszych strzelców oraz aktualnych tabel ligowych, a także dokonywanie ich weryfikacji,
- rozpatrywanie ewentualnych protestów drużyn uczestniczących w rozgrywkach LSP. 

3. Zgłoszenia drużyn do kolejnej edycji rozgrywek LSP dokonuje się na piśmie, w miejscu i terminie podanym przez organizatora. Zachowanie tego wymogu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa danej drużyny w LSP - na takim szczeblu rozgrywek, jaki został ukształtowany po weryfikacji tabel ligowych za poprzedni rok. Natomiast nie dopełnienie tych formalności powoduje nie dopuszczenie drużyny do nowych rozgrywek.

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek każda drużyna dokonuje wpłaty określonej kwoty pieniężnej tytułem wpisowego - w wysokości i terminie ustalonym przez organizatora. Nie wywiązanie się z tego obowiązku powoduje nie dopuszczenie drużyny do nowych rozgrywek, a zawodnicy, którzy byli zgłoszeni do rozgrywek, nie mogą uczestniczyć w żadnych rozgrywkach organizowanych przez BLPN - Sport do dnia uregulowania należności. 

5. Formy i zasady przyjmowania do LSP nowych drużyn, które nie uczestniczyły w rozgrywkach przeprowadzanych w poprzednim roku - ustala organizator. Dotyczy to również uzupełniania składu ilościowego w poszczególnych klasach (ligach) rozgrywkowych.

6. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 18 zawodników w kwocie wpisowego. W lidze może występować w każdej drużynie sześciu zawodników zrzeszonych.  Za zawodnika zrzeszonego uważa się zawodnika od IV ligi wzwyż oraz ekstraklasy i 1 ligi Futsalu. Nie dotyczy to zawodników V Ligi, A i B klasy. W przerwie wakacyjnej można dokonać wymiany lub dopisania 5 zawodników – bez ponoszenia kosztów. Za zgłoszenie zawodnika podczas trwania pierwszej i drugiej rundy będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. Zgłoszenie zawodnika w rundzie rewanżowej nie może nastąpić w ostatnich 3 kolejkach. Wszystkie zmiany muszą być dokonane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie do opiekuna danej ligi lub organizatora pod rygorem nieważności 7 dni przed rozpoczęciem spotkania. 

7. W rozgrywkach LSP mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i zostali uprzednio zgłoszeni do rozgrywek. 

8. Każdy uczestnik rozgrywek BLPN jest zobowiązany posiadać dowód osobisty lub inny dokument z aktualnym zdjęciem. Dowód osobisty lub legitymacja szkolna będzie sprawdzany na żądanie przez sędziego i kapitanów drużyn przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu. Zawodnik nieposiadający legitymacji lub dowodu osobistego w dniu zawodów nie zostanie dopuszczony do meczu.

9. W przypadku stwierdzenia, że w danym meczu brał udział zawodnik niezgłoszony do rozgrywek, lub grający w meczu pod innym nazwiskiem jego drużyna zostaje ukarana walkowerem. Gdy fakt ten powtórzy się po raz drugi, drużyna ta zostaje wykluczona z rozgrywek. 

10. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek oraz szczegółowy terminarz całych rozgrywek, uwzględniający pełen zestaw par w poszczególnych kolejkach spotkań z podaniem godziny rozpoczęcia meczu i miejsca jego rozgrywania, opracowuje organizator, informując o tym drużyny na zebraniu ich przedstawicieli, a także na łamach prasy patronującej tym rozgrywkom. Mecze można przełożyć na inny termin tylko i wyłącznie, gdy jedna z drużyn wyjeżdża na turniej piłkarski, a zgodę wyrazi drużyna przeciwna i jest możliwe znalezienie innego terminu. Zarząd BLPN należy powiadomić o tym co najmniej 7 dni wcześniej.

11. Drużyny uczestniczące w BLPN, w poszczególnych klasach rozgrywkowych, rozgrywają swoje mecze tylko na boiskach wyznaczonych dla tej właśnie klasy (ligi). Wykaz tych boisk jest ustalony przez organizatora i podawany do wiadomości wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach jeszcze przed ich rozpoczęciem.
Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach i wymagają akceptacji ze strony Zarządu BLPN.

12. Sędzia wyznaczony do prowadzenia meczu ma obowiązek prawidłowego i zgodnego z przebiegiem wydarzeń na boisku wypełnienia protokołu meczu, którego druk przygotuje, powieli i rozda wszystkim drużynom uczestniczących w rozgrywkach opiekun ligi. Rubryki dotyczące składu drużyn sędzia wypełnia na podstawie danych dostarczonych przez kapitanów obydwu zespołów.

13. Mecze powinny rozpoczynać się punktualnie - zgodnie z godzinami podanymi w terminarzu rozgrywek. Czas oczekiwania może być przedłużony do 5 minut po odgwizdaniu przez sędziego rozpoczęcia meczu, w przypadku braku zawodników jednej, bądź obydwu drużyn, lub nie przygotowania się którejś z drużyn. Po bezskutecznym upływie tego czasu – mecz należy rozpocząć lub zakończyć.

14. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn lub braku wymaganej ilości jej zawodników - drużyna ta przegrywa mecz walkowerem i zostają jej odjęte 2 punkty. Za walkower przyjmuje się wynik 3:0. Ponadto za oddanie walkowera na drużynę zostaje nałożona kara pieniężna w kwocie 100 zł, płatna do najbliższego meczu. Brak potwierdzenia wpłaty na konto lub u organizatora spowoduje niedopuszczenie do najbliższego spotkania.

15. Drużyna może rozpocząć mecz lub go zakończyć w minimum 5 – osobowym składzie.
  a) Jeżeli drużyna nie dysponuje taką ilością zawodników w czasie przewidzianym na rozpoczęcie meczu i w ciągu dalszych 5 minut nie uzupełni składu - przegrywa mecz walkowerem.
  b) Jeżeli w trakcie meczu drużyna zostaje trwale zdekompletowana, a nie ma już możliwości uzupełnienia jej składu z powodu braku zawodników rezerwowych - mecz zostaje przerwany.
O tym, czy w takim wypadku zostanie zaliczony dotychczasowy wynik boiskowy, czy też zostanie przyznany walkower drużynie przeciwnej - decyduje organizator. Za walkower techniczny drużyna ukarana jest odjęciem 1 punktu.

16. Trwałe zdekompletowanie jednej z drużyn (poniżej wymaganego minimum 5-ciu zawodników), o których mowa w punkcie poprzednim, może być spowodowane przez:
- poważną kontuzję jednego z graczy drużyn, grającej już w osłabieniu,
uniemożliwiającą mu dalszą grę,
- wymierzenia przez sędziego kary meczu dla zawodnika drużyny grającej w niepełnym składzie.
Nie stanowi natomiast powodu do przerwania meczu krótkotrwałe osłabienie drużyny, grającej już w niepełnym, 5-osobowym składzie, z powodu czasowego opuszczenia boiska przez jednego z zawodników tej drużyny. 

17. Drużyna, która trzykrotnie przegra mecz walkowerem, zostaje wykluczona z dalszych rozgrywek, a wyniki tej drużyny zostają anulowane, jeżeli drużyna rozegra mniej niż połowę meczy. Jeżeli wykluczenie nastąpi po rozegraniu połowy spotkań przez tą drużynę wówczas dotychczasowe wyniki zostają zaliczone, a następne mecze z udziałem wykluczonej drużyny zostają zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. Drużyna wykluczona z rozgrywek będzie mogła przystąpić do eliminacji w następnym roku rozgrywek.

18. Trzy ostatnie kolejki nie mogę być przekładane i muszą się zgodnie z wcześniej podanym terminarzem.

19. W czasie trwania meczu można dokonywać tzw. zmian hokejowych w miejscu do tego dozwolonym (strefa zmian) podczas przerw w grze. 

20. Bramkarz może łapać piłkę ręka tylko w obrębie pola bramkowego, oznaczonego linią ciągłą. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce po zagraniu nogą od zawodnika własnej drużyny ani po wyrzucie z autu

21. Rzut karny jest wykonywany z odległości 9 metrów boiska Orlik.

22. Odległość muru lub zawodnika od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry - musi wynosić 5 metrów.

23. Gra „wślizgiem” jest dozwolona w ekstraklasie i 1 lidze. W drugiej i trzeciej lidze gra wślizgiem jest zabroniona
      
24. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Kartka czerwona oznacza karę meczu oraz grę drużyny w 15 minutowym osłabieniu. 

25. Zawodnik, który podczas kolejnych spotkań zostanie ukarany trzykrotnie żółtą kartką - zostaje automatycznie odsunięty od jednego - (kolejnego) meczu. Zawodnik, który otrzymuje w następnych meczach kolejne 2 żółte kartki zostaje odsunięty od 2 meczów. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę lub (w konsekwencji 2 żk.) - karę meczu - zostaje odsunięty od min 2 spotkań.

26. Mecze rozgrywane będą tylko piłkami będącymi własnością drużyn. Brak piłki, który uniemożliwi rozegranie meczu oprócz obustronnego walkowera spowoduje także odjęcie 1 punktu za brak piłki. 

27. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach LSP grające w ekstraklasie oraz pierwszej i 2 lidze są zobowiązane są do posiadania jednakowych koszulek piłkarskich (wzór) oznaczonych numerami (dwóch zawodników nie może posiadać tego samego numeru) przy czy każdy zawodnik dopuszczony do meczu musi posiadać swoją koszulkę. Drużyny 3 ligi mają obowiązek posiadania koszulki jednakowego koloru z numerem (dwóch zawodników nie może posiadać tego samego numeru), przy czy każdy zawodnik dopuszczony do meczu musi posiadać swoją koszulkę. Gra jakiegokolwiek zawodnika w innej lub bez numeru spowoduje odjęcie 1 punktu w tabeli.

27. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach LSP zgodnie z informacją podaną na zebraniu organizacyjnym przed sezonem nie są ubezpieczeni i sami ponoszą pełną odpowiedzialność za wypadki, które mogą zdarzyć się podczas rozgrywek.

28. O kolejności miejsc w tabeli końcowej - w przypadku równej ilości punktów decyduje:

  • bezpośredni wynik meczy zainteresowanych drużyn z uwzględnieniem punktów, a następnie bramek, a w przypadku równej ich ilości:
  • stosunek bramek w tabeli
  • większa ilość bramek strzelonych
  • w przypadku gdy trzy lub więcej drużyn mają taką samą ilość pkt. o kolejności miejsc w tabeli decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami

    
    29. Rozgrywki podzielone są na:

  • Ekstraklasę liczącą 10 zespołów, dwie rundy: mecz każdy z każdym. Spadek do 1 Ligi, 2 ostatnie drużyny.
  • 1 ligę liczącą 7 zespołów, trzy rundy: systemem - mecz każdy z każdym. Awans do ekstraklasy 2 drużyny. Spadek ostatni zespół.
  • 2 ligę liczącą 19 drużyn, 1 runda: systemem - mecz każdy z każdym. Awans - drużyny z miejsc 1-4. Nikt nie spada do niższej ligi.


31. Drużyna może złożyć odwołanie w formie pisemnego protestu od rozstrzygnięć i innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na końcowy wynik meczu lub rozgrywek, jednakże protest nie może być złożony do Zarządu BLPN później niż 2 tygodnie od rozegranego meczu pod rygorem nie rozpatrywania zasadności w/w odwołania.

32. W sprawach kontrowersyjnych decydujący głos ma Zarząd BLPN.