Regulamin
Rozgrywek Ligi Halowej Pięcioosobowej

 

 1. Organizacją rozgrywek LHP kieruje Zarząd BLPN.
 2. Do zadań Zarządu należy:

 – przyjmowanie zgłoszeń drużyn do kolejnych edycji rozgrywek,

 – przyjmowanie opłat pieniężnych z tytułu wpisowego i gospodarowanie zgromadzonym funduszem,

 – ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek w danym roku kalendarzowym,

 – układanie szczegółowego terminarza rozgrywek i kontrola jego realizacji,

 – wyznaczanie sędziów na mecze przewidziane terminarzem rozgrywek i zapewnienie obsady sędziowskiej na mecze przełożone,

 – nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek,

 – nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu przez zawodników i drużyny uczestniczące w rozgrywkach,

 – weryfikowanie i zatwierdzanie sędziowskich protokołów meczów,

 – bieżące ogłaszanie na łamach prasy patronującej rozgrywkom LHP: wyników spotkań, list najlepszych strzelców oraz aktualnych tabel ligowych, a także dokonywanie ich weryfikacji,

 – rozpatrywanie ewentualnych protestów drużyn uczestniczących w rozgrywkach LHP.

 

 1. Zgłoszenia drużyn do kolejnej edycji rozgrywek LHP dokonuje się na piśmie, w miejscu i terminie podanym przez Zarząd BLPN. Zachowanie tego wymogu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa danej drużyny w LHP- na takim szczeblu rozgrywek, jaki został ukształtowany po weryfikacji tabel ligowych za poprzedni rok. Natomiast nie dopełnienie tych formalności powoduje nie dopuszczenie drużyny do nowych rozgrywek.
 2. Przed rozpoczęciem rozgrywek każda drużyna dokonuje wpłaty określonej kwoty pieniężnej tytułem wpisowego – w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd BLPN. Nie wywiązanie się z tego obowiązku powoduje nie dopuszczenie drużyny do nowych rozgrywek.
 3. Formy i zasady przyjmowania do LHP nowych drużyn, których nie uczestniczyły w rozgrywkach przeprowadzanych w poprzednim roku – ustala Zarząd BLPN. Dotyczy to również uzupełniania składu ilościowego w poszczególnych klasach (ligach) rozgrywkowych.
 4. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 17 zawodników w kwocie wpisowego. W lidze może występować w każdej drużynie sześciu zawodników zrzeszonych.  Za zawodnika zrzeszonego uważa się zawodnika od V ligi wzwyż oraz ekstraklasy Futsalu. Nie dotyczy to zawodników A i B klasy oraz I i II ligi Futsalu. Za zgłoszenie zawodnika podczas trwania pierwszej i drugiej rundy będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. Zgłoszenie zawodnika w rundzie rewanżowej nie może nastąpić w ostatnich 3 kolejkach. Wszystkie zmiany muszą być dokonane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie do opiekuna danej ligi lub organizatora pod rygorem nieważności 7 dni przed rozpoczęciem spotkania.
 5. W rozgrywkach LHP mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i zostali uprzednio zgłoszeni do rozgrywek.
 6. Każdy uczestnik rozgrywek BLPN jest zobowiązany posiadać legitymację zawodniczą BLPN, dowód osobisty lub legitymację szkolną. Dowód osobisty lub legitymacja szkolna może być sprawdzana na żądanie przez sędziego lub kapitanów drużyn przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu. Zawodnik nie posiadający dowodu lub legitymacji w dniu zawodów nie zostanie dopuszczony do meczu.
 7. W przypadku stwierdzenia, że w danym meczu brał udział zawodnik nie zgłoszony do rozgrywek, jego drużyna zostaje ukarana walkowerem. Gdy fakt ten powtórzy się po raz drugi, drużyna ta zostaje wykluczona z rozgrywek.
 8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek oraz szczegółowy terminarz całych rozgrywek, uwzględniający pełen zestaw par w poszczególnych kolejkach spotkań z podaniem godziny rozpoczęcia meczu i miejsca jego rozgrywania, opracowuje Zarząd BLPN, informując o tym drużyny na zebraniu ich przedstawicieli, a także na łamach prasy patronującej tym rozgrywkom.
 9. Drużyny uczestniczące w BLPN, w poszczególnych klasach (ligach) rozgrywkowych, rozgrywają swoje mecze tylko na halach wyznaczonych dla tej właśnie klasy (ligi). Wykaz hal jest ustalony przez Zarząd BLPN i podawany do wiadomości wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach jeszcze przed ich rozpoczęciem.

 Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach i wymagają akceptacji ze strony Zarządu BLPN.

 1. Sędzia wyznaczony do prowadzenia meczu ma obowiązek prawidłowego (i zgodnego z przebiegiem wydarzeń na boisku) wypełnienia protokółu meczu, którego druk przygotuje, powieli i rozda wszystkim drużynom uczestniczących w rozgrywkach Zarząd BLPN. Rubryki dotyczące składu drużyn sędzia wypełnia na podstawie danych dostarczonych przez kapitanów obydwu zespołów.
 2. W przypadku niemożności rozegrania meczu przez jedną z drużyn w wyznaczonym terminie (przewidzianym terminarzem rozgrywek) mecz może być przełożony tylko w przypadku wyjazdu drużyny na turniej, potwierdzony u organizatora turnieju oficjalnym pismem.
 3. Mecze przełożone sędziuje osoba wyznaczona przez Zarząd BLPN.
 4. Mecze powinny rozpoczynać się punktualnie – zgodnie z godzinami podanymi w terminarzu rozgrywek. Czas oczekiwania może być przedłużony do 5 minut po odgwizdaniu przez sędziego rozpoczęcia meczu, w przypadku braku zawodników jednej, bądź obydwu drużyn, lub nie przygotowania się którejś z drużyn. Po bezskutecznym upływie tego czasu – mecz należy rozpocząć lub zakończyć.
 5. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn lub braku wymaganej ilości jej zawodników – drużyna ta przegrywa mecz walkowerem i zostają jej odjęte 2 punkty. Za oddanie walkowera drużyna będzie ukarana karą pieniężną w kwocie 100 zł płatną do najbliższego meczu. Za walkower przyjmuje się wynik 3:0.
 6. Drużyna może rozpocząć mecz lub go zakończyć w minimum 4-osobowym składzie.
 7. a)Jeżeli drużyna nie dysponuje taką ilością zawodników w czasie przewidzianym na rozpoczęcie meczu i w ciągu dalszych 5 minut nie uzupełni składu przegrywa mecz walkowerem.
 8. b)Jeżeli w trakcie meczu drużyna zostaje trwale zdekompletowana, a nie ma już możliwości uzupełnienia jej składu z powodu braku zawodników rezerwowych – mecz zostaje  

 O tym, czy w takim wypadku zostanie zaliczony dotychczasowy wynik boiskowy, czy też zostanie przyznany walkower drużynie przeciwnej – decyduje organizator. Za walkower techniczny drużyna ukarana jest odjęciem 1 punktu.

 1. Trwałe zdekompletowanie jednej z drużyn (poniżej wymaganego minimum 4 zawodników), o których mowa w punkcie poprzednim, może być spowodowane przez:

 – poważną kontuzję jednego z graczy drużyn, grającej już w osłabieniu, uniemożliwiająca mu dalsza grę,

 – wymierzenia przez sędziego kary meczu dla zawodnika drużyny grającej w niepełnym składzie.

 Nie stanowi natomiast powodu do przerwania meczu krótkotrwałe osłabienie drużyny, grającej już w niepełnym, 4-osobowym składzie, z powodu czasowego opuszczenia boiska przez jednego z zawodników tej drużyny.

 1. Drużyna, która trzykrotnie przegra mecz walkowerem, zostaje wykluczona z dalszych rozgrywek, a wyniki tej drużyny zostają anulowane jeżeli drużyna rozegra mniej niż 7 meczy. Jeżeli wykluczenie nastąpi po rozegraniu 7 meczów przez tę drużynę wówczas dotychczasowe wyniki zostają zaliczone, a następne mecze z udziałem wykluczonej drużyny zostają zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. Drużyna wykluczona z rozgrywek będzie mogła przystąpić do eliminacji w następnym roku rozgrywek.
 2. Trzy ostatnie kolejki spotkań musza być rozegrane w wyznaczonym terminie i nie mogą być przekładane.
 3. W czasie trwania meczu można dokonywać tzw. zmian hokejowych w miejscy do tego dozwolonym (strefa zmian) podczas przerw w grze.
 4. Bramkarz może łapać piłkę ręką tylko w obrębie pola bramkowego, oznaczonego linią ciągłą. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce po zagraniu nogą od zawodnika własnej drużyny ani po wyrzucie z autu. Bramkarz wprowadza piłkę do gry (po aucie bramkowym) ręką.
 5. Rzut karny jest wykonywany z odległości 6 metrów, wznowienie gry z autu następuje nogą.
 6. Odległość muru lub zawodnika od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry musi wynosić 5 metrów.
 7. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Kartka czerwona oznacza karę meczu dla zawodnika i dwóch minut dla zespołu. Skład drużyny ukaranej czerwoną kartką jest uzupełniony przed upływem dwóch minut jeśli drużyna ta straci bramkę.
 8. Zawodnik, który podczas kolejnych spotkań zostanie ukarany trzykrotnie żółtą kartką – zostaje automatycznie odsunięty od jednego (kolejnego) meczu. Zawodnik, który otrzymuje w następnych meczach 2 żółte kartki zostaje odsunięty od 2 meczów. Zawodnik, który otrzyma czerwona kartkę (także w konsekwencji 2 żk.) – karę meczu zostanie odsunięty od min 2 spotkań, o ile Zarząd BLPN nie zadecyduje inaczej.
 9. Mecze rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami będącymi własnością BLPN - Sport.
 10. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach LHP zobowiązane są do posiadania jednakowych koszulek piłkarskich oznaczonych numerami przy czym każdy zawodnik dopuszczony do meczu musi posiadać swoją koszulkę. Dotyczy drużyn ekstraklasy, 1 ligi oraz 2 ligi – brak spowoduje niedopuszczenie do meczu.
 11. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach LHP zobowiązani są do posiadania odpowiedniego obuwia na podeszwie kauczukowej.
 12. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach LHP sami ponoszą pełną odpowiedzialność za wypadki, które mogą zdarzyć się podczas rozgrywek.
 13. O kolejności miejsc w tabeli końcowej – w przypadku równej ilości punktów decyduje:

 - bezpośredni wynik meczów zainteresowanych drużyn z uwzględnieniem punktów, a następnie bramek, a w przypadku równej ich ilości:

 – stosunek bramek w tabeli

 – większa ilość bramek strzelonych

 – w przypadku równej ilości punktów przez trzy lub więcej drużyn decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi.

 1. Rozgrywki podzielone są na:

 – ekstraklasę liczącą 6 zespołów, trzy rundy mecz każdy z każdym.  

 – I ligę liczącą 8 zespołów, dwie rundy mecz każdy z każdym

 – II ligę liczącą 11 zespołów, mecz każdy z każdym oraz podział na trzy grupy i mecz każdy z każdym

 – III ligę    

 – Z ekstraklasy nikt nie spada, I ligi spadek dwie ostatnie drużyny, z II ligi nikt nie spada.

 -  Z I ligi awans do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny. Z II ligi do I ligi 4 najlepsze drużyny.

 Drużyny, które uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej, nie będą miały w przyszłym sezonie możliwości rezygnacji z gry w wyższej klasie rozgrywkowej.

     33. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ligi Halowej, zgodnie z informacją podaną na zebraniu organizacyjnym przed sezonem, nie są ubezpieczeni i sami ponoszą pełną odpowiedzialność za wypadki, które mogą zdarzyć się podczas rozgrywek.

     34. Drużyna może złożyć odwołanie w formie pisemnego protestu do rozstrzygnięć i innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na końcowy wynik meczu lub rozgrywek, jednakże protest nie  może być złożony do Zarządu BLPN później niż 2 tygodnie od rozegranego meczu pod rygorem nie rozpatrywania zasadności w/w odwołania.

     35. W sprawach kontrowersyjnych decydujący głos ma Zarząd BLPN.